Privacy statement Firm4

Firm4, gevestigd te Gorinchem aan Papland 9G, 4206 CK[, is verantwoordelijk voor de verwerking

van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.firm4.nl/

info@firm4.nl

+31(0)614 890 195

Persoonsgegevens die wij verwerken

Firm4 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of

omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– E-mailadres

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die

jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet

controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de

online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld

worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming

persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via

info@Firm4.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Firm4 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Geautomatiseerde besluitvorming

Firm4 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die

(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden

genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Firm4 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren

waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de

volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Naam 2 jaar de gegevens worden bewaard om de geïnteresseerde

te kunnen attenderen op nieuwe artikelen.

E-mailadres 2 jaar idem

Delen van persoonsgegevens met derden

Firm4 verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is

voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst

om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Firm4 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Firm4 gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen

inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan

deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken

zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor

dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook

kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw

internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle

informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast

heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Firm4 en heeft u het

recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de

persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u

genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van

uw persoonsgegevens sturen naar info@Firm4.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine

readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel

mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Firm4 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de

nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Firm4 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging

tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn

van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@Firm4.nl