ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, diensten en leveringen door
FIRM4 BV gevestigd te (4206CK) Gorinchem, Papland 9g, hierna te noemen “FIRM4 ”.

b. Onder afnemer wordt in deze verstaan natuurlijke en/of rechtspersoon aan wie FIRM4 een aanbieding heeft doen toekomen of een overeenkomst heeft gesloten.

c. Deze voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de uitvoering van overeenkomsten door FIRM4 .

d. Algemene (inkoop)voorwaarden van afnemers binden FIRM4 slechts voor zover FIRM4 deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

e. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.

f. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle volgende aanbiedingen en overeenkomsten uitgebracht, respectievelijk gesloten met dezelfde wederpartij, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane aanbiedingen of gesloten overeenkomsten.

g. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door FIRM4 te eniger tijd toegepast/toegestaan ten voordele van afnemer, geven afnemer nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor haar vaststaand voor zich op te eisen.

h. Afnemer vrijwaart FIRM4 tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met (uitvoering van de) overeenkomst voor afnemer, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

i. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de afnemer. Derden kunnen aan de inhoud van de geleverde goederen, dan wel de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN
a. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat zij onherroepelijk zijn.

b. De door FIRM4 in afbeeldingen, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt. FIRM4 is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens geen enkele aansprakelijkheid.

c. Druk en zetfouten zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

ARTIKEL 3: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN
a. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met FIRM4 , onverschillig of deze daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste zin.

b. Alle met FIRM4 gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door FIRM4 , dan wel doordat FIRM4 met de uitvoering van de opdracht is aangevangen.

c. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden FIRM4 eerst, nadat en voor zover deze door FIRM4 zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd.

d. De inhoud van een schriftelijke overeenkomst geldt als volledig en juist, tenzij afnemer binnen een redelijke termijn van 3 dagen schriftelijk protesteert tegen de bevestiging.

e. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft FIRM4 te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID
a. Elke aansprakelijkheid van FIRM4 uit hoofde van de overeenkomst met afnemer is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door FIRM4 gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, met inbegrip van het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

b. FIRM4 is niet aansprakelijk voor aanspraken of schade vanwege niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van een opdracht, behalve en voorzover afnemer kan aantonen dat van opzet sprake is.

c. In geval van toerekenbare tekortkomingen in de naleving van de overeenkomst is FIRM4 slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie.
Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade, waaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst, is nadrukkelijk uitgesloten.

d. FIRM4 is niet aansprakelijk voor de schade indien afnemer niet binnen 8 dagen nadat van de schade kennis is genomen, FIRM4 per aangetekend schrijven voor de schade aansprakelijk heeft gesteld.

e. Door FIRM4 te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkomingen zal in geen geval meer bedragen dan de volgens overeenkomst door FIRM4 gefactureerde bedragen (excl. BTW).

ARTIKEL 5: LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING
a. De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertermijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor FIRM4 niet bindend tenzij expliciet schriftelijk overeengekomen.

b. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft afnemer nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.

c. Levering geschiedt “af fabriek” (ex works) tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

d. Wanneer door FIRM4 , verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de afnemer te zijn aangeboden, door de afnemer niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende drie weken ter beschikking van afnemer. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening van afnemer. Na genoemde periode zal het totaalbedrag dat bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, vermeerderd met de kosten en rente, van afnemer gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan FIRM4 .

e. Indien de afnemer niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere, met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is FIRM4 gerechtigd, na de afnemer schriftelijk in gebreke te hebben gesteld – zonder rechterlijke tussenkomst – de uitvoering op te schorten, zonder dat FIRM4 tot enige schadevergoeding is gehouden.

f. Het is FIRM4 toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien in gedeelten wordt geleverd is FIRM4 bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

ARTIKEL 6: TRANSPORT EN TRANSPORTRISICO
a. De keuze van het transportmiddel is aan FIRM4 .

b. Alle bij FIRM4 bestelde goederen reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de afnemer.

c. De goederen worden uitsluitend op de begane grond afgeleverd op een voor FIRM4 goed bereikbare plaats.
Eventuele kosten in verband met levering op moeilijk bereikbare plaatsen worden doorberekend aan afnemer.

d. Bij aankomst der goederen dient de afnemer zich direct te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs verklaart afnemer de goederen in goede staat te hebben ontvangen.

ARTIKEL 7: PRIJZEN EN KOSTEN
a. Voor iedere opdracht stelt FIRM4 afzonderlijk een prijs of tarief vast. Deze prijs of dit tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door FIRM4 te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten.
De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc. Ingeval van verhoging van een van deze factoren is FIRM4 gerechtigd de aangeboden (verkoop)prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

b. Onder de overeengekomen prijs c.q het tarief vallen niet de heffingen van de overheid- of andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekeringspremies, invoerrechten etc.

c. FIRM4 is gerechtigd vooraf (aan)betalingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen.

ARTIKEL 8: BETALINGSCONDITIES
a. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen is de betalingsconditie netto contant bij opdracht. Na betaling vind levering van bestelde goederen naar afnemer plaats.

b. Levering op rekening, in afwijking van het in lid a. bepaalde, vind uitsluitend plaats voor zover FIRM4 daar uitdrukkelijk schriftelijk goedkeuring voor heeft gegeven. In dit geval dient de betaling van de door FIRM4 toegezonden facturen te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.

c. Levering op rekening, in afwijking van het in lid a. bepaalde, vind uitsluitend plaats voor zover de door FIRM4 ingeschakelde kredietverzekeraar een positieve limietbeslissing heeft vastgesteld op afnemer, en zodoende leveringen toestaat onder dekking van de kredietverzekeringspolis. Indien er een wijziging komt in de limietbeslissing die door de kredietverzekeraar is afgegeven, dan wel wanneer het openstaande debiteurensaldo de hoogte van de vastgestelde limietbeslissing overstijgt, zulks met gevolg dat er geen dekking meer wordt geboden voor de nog te leveren goederen, is FIRM4 gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel van afnemer vooruitbetaling te eisen. Een dergelijke ontbinding geeft de wederpartij geen recht op vergoeding van schade, hoe ook genaamd.

d. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden ten kantore van FIRM4 of op een door FIRM4 aan te wijzen bank- of girorekening.

e. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen FIRM4 en afnemer. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.

f. Door afnemer gedane betalingen strekken steeds ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen welke het langst openstaan, ook indien afnemer meldt dat betaling betrekking zou hebben op latere facturen.

g. FIRM4 is bevoegd de vorderingen te verpanden aan een factormaatschappij en/of bancaire instelling en/of derden.

ARTIKEL 9:RECLAMES
a. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op factuurbedragen, dienen binnen twee dagen na ontvangst van de producten of diensten of van de betreffende facturen, schriftelijk bij FIRM4 te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van de afnemer vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte goederen.

b. Reclames ten aanzien van de bedingen in deze voorwaarden als ondermeer bedoeld in artikel 6:233 sub a van het Burgerlijk Wetboek (nietigheid ten aanzien van een of meerdere bedingen op grond van het onredelijk bezwarend zijn) dienen eveneens binnen acht dagen na kennisneming van deze voorwaarden of het tijdstip waarop daarvan redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen worden, schriftelijk per aangetekend schrijven bij FIRM4 te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame vervalt op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Afnemer doet afstand van het zich nadien beroepen op het onredelijk bezwarend zijn van een of meer bedingen in deze voorwaarden, voor zover de eventueel als onredelijk bezwarend gevoelde bedingen niet door de wetgever dwingend zijn voorgeschreven.

c. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt afnemer geacht het geleverde en/of verrichte te hebben goedgekeurd. Wanneer FIRM4 van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan afnemer, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de afnemer om aan FIRM4 het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren, een en ander ter keuze van FIRM4 .

d. FIRM4 is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken afnemer op het ogenblik van indiening van zijn reclames aan al zijn bestaande verplichtingen jegens FIRM4 , uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.

e. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door FIRM4 worden geweigerd. Alle retourzendingen van afnemer geschieden voor zijn rekening en risico.

ARTIKEL 10: ANNULERING/ONTBINDING EN OPSCHORTING
a. FIRM4 heeft het recht, indien de afnemer in enig opzicht in gebreke is of blijft aan zijn verplichtingen met betrekking tot eerder door FIRM4 uitgevoerde leveringen, verrichte werkzaamheden, of uit andere hoofde, te voldoen, haar verplichtingen jegens afnemer op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden. Een en ander zonder door afnemer op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd de aan FIRM4 toekomende rechten. FIRM4 heeft dit recht ook, indien er bij afnemer sprake is van een Faillissement, surseance van betaling, toelating tot de WSNP, andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm c.q. de (zakelijke) activiteiten dan wel een, naar de maatstaven van FIRM4 , dreiging van deze omstandigheden. Alle vorderingen van FIRM4 op afnemer zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar.

b. Indien afnemer de door hem met FIRM4 gesloten overeenkomst(en) wenst te ontbinden annuleren, dan is FIRM4 eveneens gerechtigd naleving van de gesloten overeenkomst(en) te vorderen, wel is afnemer, zulks naar keuze van FIRM4 , annuleringskosten verschuldigd van minimaal 30% van de verkoopwaarde.

ARTIKEL 11: VERGOEDING BIJ VERTRAAGDE BETALING Indien de betaling van de door FIRM4 toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden binnen de door FIRM4 aangegeven factuurverval- datum, wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft FIRM4 , zonder nadere ingebrekestelling, het recht de afnemer over het gehele door hem verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening te brengen van 1% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan FIRM4 ver toekomende rechten, waaronder het recht op afnemer alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15% van het in te vorderen bedrag, met een minimum van EURO 300,00 (zegge: driehonderd euro)

ARTIKEL 12: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM
a. Zolang een afnemer aan FIRM4 geen volledige betaling van de door FIRM4 aan hem geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden heeft verricht blijven deze voor rekeningen en risico van de afnemer komende goederen en/of materialen, het onbetwiste eigendom van FIRM4 .

b. Indien een afnemer enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is FIRM4 zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van FIRM4 zonodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door FIRM4 geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest, transportkosten etc.

c. FIRM4 behoudt zich het recht voor om goederen, gereedschappen, materialen, auto’s, gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden etc., die zij van afnemer onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat afnemer volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens FIRM4 heeft voldaan.

d. Zolang het eigendom niet op afnemer is overgegaan, heeft afnemer niet het recht de goederen op enigerlei wijze te vervreemden of te bezwaren, behalve indien het de normale uitoefening van het bedrijf van afnemer betreft.

e. Aan FIRM4 en haar werknemers wordt onherroepelijk machtiging verleend het terrein van afnemer te betreden en zich het feitelijk bezit van de geleverde goederen te verschaffen. Terugname van goederen, in geval van het in lid b. bepaalde, geschiedt tegen de door FIRM4 vastgestelde prijs. Deze vaststelling geschiedt op basis van de bij terugname geldende marktwaarde, verminderd met de door FIRM4 gemaakte kosten.

ARTIKEL 13: OVERMACHT
a. Overmacht ontslaat FIRM4 van haar verplichtingen jegens de afnemer. Als overmachtsfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf FIRM4 , zoals: ernstige storingen in haar productieproces; oorlog, ook buiten Nederland; oproer; epidemie; brand; verkeersstoringen; werkstaking; uitsluiting; verlies of beschadiging bij transport; ongeval of ziekte van haar personeel; beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege; etc. FIRM4 is van haar verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan in haar bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transporteurs, grossiers, etc.

b. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is FIRM4 gerechtigd,
zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van FIRM4 .
Afnemer zal van de ten deze door FIRM4 genomen beslissing schriftelijk bericht ontvangen.

ARTIKEL 14: ONTWERPBESCHERMING
a. Van alle ten behoeve van afnemer vervaardigde producten, geleverde diensten etc. wenst FIRM4 de eventueel aanwezige auteursrechten of andere immateriële beschermingsrechten uitdrukkelijk aan zich te houden. Gebruik of alternatief gebruik van ontwerpen en/of ideeën van FIRM4 is ten strengste verboden, tenzij FIRM4 hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door FIRM4 terzake gestelde voorwaarden volledig is voldaan.

b. Indien afnemer zich niet aan het onder 14a gestelde houdt, maakt FIRM4 zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van minmaal 15.000,00 (zegge; vijftienduizend euro) per dag of een gedeelte daarvan, dat die overtreding voortduurt.

ARTIKEL 15: GARANTIES
a. Door FIRM4 wordt uitsluitend garantie verleend volgens de bepalingen van de garantieclausule die bij de producten zijn mede geleverd. In die gevallen treedt de garantie eerst in werking, nadat FIRM4 schriftelijk aangetekend door de afnemer van zijn verzoek in kennis is gesteld.

b. Wordt er door FIRM4 wel garantie verleend, maar zonder dat er sprake is van een verstrekte garantie clausule dan bedraagt de gedurende een periode van twaalf (12) maanden. Ten aanzien vaan zaken welke niet door of vanwege FIRM4 zijn vervaardigd, wordt de omvang van de garantie bepaald door de garantie van de betreffende toeleverancier. Al de garantieverplichtingen van FIRM4 vervallen indien de zaken niet overeenkomstig hun bestemming of onoordeelkundig zijn of worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht, veranderingen zijn aangebracht dan wel serienummers zijn verminkt of verwijderd. Indien blijkt dat de wederpartij ten onrechte aanspraak heeft gemaakt op garantie, zijn alle onderzoek- en bijkomende kosten voor zijn/haar rekening. Speakers, lampen en snelle gebruiksartikelen (zekeringen, CD lasers, etc.) vallen niet onder garantieverplichtingen.

c. Volledige garantiebepalingen vinden uitsluitend toepassing binnen Nederland. Garantiebepalingen met betrekking tot vervanging en/of herstel van apparatuur of onderdelen buiten Nederland vinden toepassing voor de kosten van vervanging en/of herstel tot ten hoogste het bedrag, dat deze bij uitvoering in Nederland zou hebben belopen.

ARTIKEL 16: ZICHTZENDINGEN
Uitsluitend indien FIRM4 dit tevoren schriftelijk aan afnemer heeft bevestigd, kunnen de door of namens FIRM4 afgeleverde goederen beschouwd worden als zichtzending voor shows, product demonstraties, tentoonstellingen, beurzen en/of voor andere door FIRM4 aan te geven doeleinden.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
a. Op alle aanbiedingen, opdrachten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is uitgesloten.

c. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de Rechtbank Breda.

d. Indien enig artikel van deze Algemene Voorwaarden ongeldig wordt, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen

e. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Dordrecht.

f. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.